Smluvní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

podle zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník:
Veškerá práva a povinnosti vyplývající z těchto podmínek, se řídí zákonem 89/2012 Sb. občanský zákoník, České republiky v platném znění a právním řádem platným v České republice.

Objednávka
1/ Předmětem těchto podmínek je zboží, uvedené v internetovém obchodě s doménou www.woodklang.cz . Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
2/ Během procesu objednávky dá vložení do košíku kupující najevo, jaké zboží si vybral, v jakém rozsahu a který z navržených způsobů platby a dodání zvolil.
3/ Objednávka je platná pokud zákazník vyplní veškeré formulářem předepsané údaje a náležitostí a kliknutím odsouhlasí nákup v nákupním košíku. Tímto úkonem je uzavřena kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím.
4/ Kupní smlouva se uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Potvrzením objednávky se prodávající zavazuje dodat kupujícímu věc určitého druhu (dále jen zboží), jednotlivě nebo v množství specifikovaném v objednávce.  
5/ Kupní smlouvu lze bez jakýchkoli sankcí zrušit do 24 hodin po podání objednávky.
6/ V případě, že zákazník objednávku nezruší a zákazník přesto odmítne převzít objednané zboží, je prodávající oprávněn vystavit zákazníkovi penalizační fakturu ve výši 300- Kč bez DPH.
7/ Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání a zaplacení zboží.

Platební podmínky, fakturace
1/ Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou kupní cenu stanovenou v objednávce. Cena bude zaplacena na základě faktury, která musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu.
2/ Platby budou provedeny na bankovní účet prodávajícího, který bude uveden na faktuře.
3/ Nabízené možnosti platby jsou, které jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.

Dodací podmínky
1/ Místem dodání zboží je adresa dodání, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
2/ Pokud je zboží skladem, vyřizujeme objednávky do 48 hodin od potvrzení objednávky. Zboží dodáváme po celé ČR. Poštovné (dle váhy objednaného zboží) je připočítáno k celkové částce již v objednávce. Při opakovaném pokusu o dodání zboží (nebyl-li kupující zastižen a nepřevzal si zboží v uvedeném termínu Českou poštou) je připočítána částka za náhradní dopravu (dle tarifu dopravce).
3/ Balíky jsou doručovány v pracovní dny, v běžné doručovací době, kterou přepravce nabízí v dané lokalitě. V případě, že nebudete zastiženi na uvedené adrese, bude zásilka uložena na nejbližším odběrném místě, de se skladující balíky a Vy budete upozorněni tzv. Výzvou ve Vaší schránce. Pokud si zásilku na poště nevyzvednete do 7 dnů, bude zásilka označena jako nevyzvednutá a vrácena zpět na naši adresu.
4/ Zboží bude dodáváno v odpovídající jakosti, bude odpovídat platným obecně závazným předpisům, technickým normám a bezpečnostním ustanovením platným v ČR a EU.
5/ Prodávající je povinen zboží zabalit, zajistit a ošetřit pro přepravu způsobem obvyklým u požadovaného zboží.
5/ Dokladem o převzetí zboží je podpis oprávněné osoby kupujícího na dodacím listě nebo dokladu o převzetí.

Poštovné a balné
Balné je obsaženo v ceně výrobku, ceny jsou stanoveny podle platného ceníku přepravce.

Záruční doba a reklamace
1/ Pokud není stanoveno jinak, je záruční doba 24 měsíců ode dne fakturace.
2/ Reklamační řád vychází ze zákona zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník. Reklamaci lze provést pouze v záruční době. Délka záruční doby je udána u každého zboží v katalogu.
3/ Prodávající je povinen reagovat na reklamaci písemnou formou bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů od doručení reklamace.
4/ Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů od doručení reklamovaního zboží. V případě, že v požadované lhůtě není možné zajistit potřebné podklady pro vyřízení reklamace, požádá druhá strana písemně o prodloužení lhůty pro vyřízení reklamace.
5/ Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:
- zboží bylo reklamováno po záruční době
- na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě výrobce
- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
- zboží bylo používáno v rozporu účelem, ke kterému je určeno
- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm, elektrickým výbojem nebo mechanicky
- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu.

Kontakt pro reklamace 00420 605 44 00 73   jan.nav  /zavináč/  seznam.cz

6/ Odstoupení od smlovy je možné do 14 dnů po od převzetí zboží. Zákazník musí do této doby zakoupené zboží dodat zpět neporušené. Odstoupení od smlouvy je možné akceptovat pouze za podmínky dodržení obchodních podmínek.

Ochrana osobních údajů spotřebitele
1/ Uzavřením kupní smlouvy poskytuje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat. Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího osobní údaje kupujícího, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení., až do doby odvolání tohoto souhlasu zákazníkem.
2/ Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na kontaktní e-mail nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.
3/ Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci a pošta, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Všeobecná ujednání
1/ Všeobecné nákupní podmínky se uzavírají pro dodávky zboží od 1.1.2014 a použijí se přednostně v případě rozporu s obchodními podmínkami prodávajícího.
2/ Veškeré objednávky kupujícího i všechny s tím související obchodní a technické podrobnosti objednávky jsou důvěrné.
3/ Právní vztahy neupravené těmito Všeobecnými nákupními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník., ČR v platném znění.